دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

کارانه آموزشی که جهت ترغیب و قدردانی از همکاری آموزشی پزشکان متخصص غیر هیئت علمی و بر اساس ارزشیابی ماهیانه از فعالیت های آموزشی اساتید تدوین شده بود. در اردیبهشت و خرداد ماه 1397 با حمایت هیئت رئیسه محترم دانشگاه اجرا شد و برای ماه های آینده تداوم خواهد یافت.

 

 

                     تاریخ درج خبر: 1397/4/17