دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

جلسات بررسی توانمندی علمی متقاضیان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در رشته های تخصصی قلب، چشم پزشکی، پزشکی اجتماعی، دکترای روانشناسی و رشته فوق تخصصی نفرولوژی در دفتر دانشکده پزشکی و با حضور اساتید مرتبط انجام شد. نتابج ارزیابی جهت طی مراحل آتی به دفتر معاونت آموزشی ارائه شد.

 

                                                                                                                                                                                                                                         تاریخ درج خبر:   1397/5/30