دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

دکترعلی آزاد

مدیر گروه

-

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

2

دکترقاسم جمالی

استادیار

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

3

دکترمحمودرضا ساریخانی

-

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

4

دکترمهدی ابوئی

-

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

5

دکترسعید غلامی نژاد

-

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان