دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

دکترزهرا بازرگان

مدیر گروه

استادیار

متخصص کودکان ونوزادان –فوق تخصص کلیه

2

دکترقاسم نیکفر

استادیار

متخصص کودکان ونوزادان-فوق تخصص  غدد کودکان

3

دکتربهنام هدایت

استادیار

متخصص کودکان ونوزادان-فوق تخصص  غدد کودکان

4

دکترمریم بهمنیار

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کبد و گوارش

5

دکترعالیة میرزایی

-

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص نوزادان

6

دکتر زهرا روشن ضمیر

-

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص ریه کودکان

7

دکترسید محمد هادی ساداتی

-

متخصص کودکان و نوزادان

8

دکتر الهام کبریایی

-

متخصص کودکان و نوزادان

9

دکترلیلا مهدی زاده

-

متخصص کودکان و نوزادان