دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترسلمان وجدانی

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

 

2

 

دکترسیاوش مرادی

 

استخدام رسمی تمام وقت

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

 

3

 

دکترصدیقة احمدی

 

استادیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه- فلوشیپ بیهوشی قلب

 

4

 

دکترعلی حسین پور

 

استادیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

 

5

 

دکترهدیة مقدسی

 

-

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

 

6

 

دکترمریم بیهقی

 

-

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

   

7

 

دکتریلدا معینی

 

-

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه