دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

pdfفرم طرح درس کارآموزی بخش داخلی مقطع استیودنت و اکسترن

pdfفرم طرح درس کارورزی بخش داخلی مقطع اینترن