دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکتررؤیا کوکبی

مدیر گروه

استادیار

متخصص جراحی زنان و زایمان-فلوشیپ نازائی

 

2

 

دکترلیلا احمدی

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

 

3

 

دکترپروین مرادی

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

 

4

 

دکترفاطمة زارعی

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

   

5

 

دکتر فیروزة پوینده

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

 

6

 

دکترمائدة سوهانی

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

   

7

 

دکتر لیدا تهمتن

-

متخصص جراحی زنان و زایمان

 

8

 

دکتر زهرة صفری پور

-

متخصص جراحی زنان و زایمان