دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکتر جلال کریمی

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

 

2

 

دکترمحمد اکراهی

 

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

 

3

 

دکترزهرا پور منتصری

 

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

 

Montaserizahra90@gmail