دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترسیاوش معتضدیان

مدیر گروه

استادیار

متخصص جراحی گوش ،حلق و بینی

CV

2

 

دکترمجتبی سهراب پور

 

استادیار

متخصص جراحی گوش ،حلق و بینی

CV

3

 

دکتر نفیسة گیلانی فر

 

استادیار

متخصص جراحی گوش ،حلق و بینی

CV