دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نکات ایمنی در آزمایشگاه

 1. در آزمايشگاه حتما" از روپوش آزمايشگاه و دستکش استفاده کنيد و دکمه های روپوش را بسته نگه دارید.
 2. خانم ها می بايستی مقنعه يا روسری خود را داخل روپوش قرار دهند. در غير اين صورت از مقنعه جداگانه در آزمايشگاه استفاده نمايند.
 3. در صورت امکان، از کفش های جلو بسته در آزمايشگاه استفاده کنید.
 4. کيف و وسايل شخصی خود را در مکان خاص خود در آزمايشگاه قرار دهید و فقط یک دفتر مخصوص و یک قلم در کنار میز کار خود داشته باشید.
 5. از خوردن، نوشيدن، سيگار کشيدن و... در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد.
 6. جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگيری از هرگونه اختلال در دستگاه ها لازم است در شروع استفاده با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آورید.
 7. هنگام کار با دستگاهUV از عينک محافظ و دستکش استفاده نماييد.
 8. هرگز مواد شيميايی محلول را بوسيله پيپت با دهان نکشيد.
 9. هنگام استفاده از ترازو و بعد از هر توزين صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت تميز نماييد. پيش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمنی آن را مطالعه کنيد. 
 10. چنانچه در حین انجام کار یکی از محیط هـاي کشـت شکسـت و یـا از محـیط مـایع آلـوده قطراتی روي میز ریخت، به منظور جلوگیري از انتشار آلودگی ، مسؤول آزمایشگاه را مطلع کنید.  
 11. لام و سواب هاي استفاده شده را در ظروف محتوي محلول ضد عفـونی کـه روي میزهـا قـرار داده شده است بگذارید.
 12. بعد از اتمام کار، چراغ الکلی یا چراغ بونزن را خاموش کنید.
 13. پس از رنگ آمیزي، شیشـه هاي حاوي رنگ را در محل اصلی خود قرار دهید.
 14. بعد از اتمام کار با میکروسکوپ، آن را خاموش کرده و عدسی میکروسـکوپ را با کاغذ مخصوص پاك کرده و میز کار را تمیز نمائید.
 15. درصورت ابتلا به بیماري خاص و یا وجود زخم و بریدگی در دست، قبل از شروع کـار به مسؤول آزمایشگاه مراجعه نمایید.
 16. از انجام شوخی ها ی بی مورد در محیط آزمایشگاه اجتناب کنيد.
 17. قبل و بعد از آزمایش میز کار خود را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید و میز کار خود را همان گونه که تحویل گرفته اید، تحویل دهید. 
 18. قبل از ترك آزمایشگاه حتماً دست هاي خود را با آب و صابون و مادة ضد عفونی بشویید

مقررات آزمایشگاه میکروب شناسی

 1. در هر جلسه آزمایشگاه به همراه داشتن گزارش کار هفته قبل الزامی است و گزارش کار ها باید بر طبق اسلوب خواسته شده نوشته شود. (لطفا فرم گزارش کار را از طریق سایت دریافت کنید) حداقل 2 نمره از نمره 20 آزمایشگاه به گزارش کار اختصاص داده شده است.
 2. انجام کار هاي عملی میکروب شناسی در آزمایشگاه می بایسـ تی در نهایـت نظـم، سـکوت، دقت و در کنار شعله صورت گیرد، لذا، از دانشجویان درخواست می شود در طول برگـزاري کلاس، این نکات را رعایت و محل خود را تغییر ندهند. یک نمره از نمره 20  آزمایشگاه به انضباط کلاسی اختصاص داده شده است.
 3. در صورت غیبت بیش از یک جلسه در کلاس عملی (به هـر دلیلـی)، دانشـجو از حضـور در کلاس هاي بعدي معذور و حق شرکت در امتحان را نخواهد داشت.
 4. حضور به موقع دانشجو در کلاس عملی الزامی است و هر گونـه غیبـت موجـه یـا تـأخیر در کلاس هاي عملی، منجر به کسر نمره این درس خواهد شد.
 5. توصــیه مــی گــردد نســبت بــه حفــظ وســایل آزمایشــگاه کوشش نمایید، در غیر این صورت با این افراد برابـر مقـررات رفتـار خواهد شد.
 6. در هنگام ورود به آزمایشگاه، به همراه داشتن کاغذ و قلم، دسـتمال کاغذي، ماژیک و کبریت الزامی است.