دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

 

 

:راه های ارتباطی با ما

آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا، ساختمان الحاقی پلاک 113 واحد

باکتری شناسی

کد پستی: 7461686688

نمابر: 53357091_071

تلفن: 53350994_071

داخلی مدیریت گروه: 218

داخلی آزمایشگاه: 228

  :نشانی اینترنتی