دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح دروس رشته پزشکی

pdfدستگاه اعصاب

pdfدستگاه تناسلی

pdfدستگاه تنفس

pdfدستگاه ادراری

pdfدستگاه گوارش

pdfدستگاه غدد

pdfدستگاه بینایی و شنوایی

pdfدستگاه قلب و عروق

برنامه های آموزشی گروه های مختلف پیراپزشکی

pdfبرنامه ی آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری

pdfبرنامه ی آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

pdfبرنامه ی آموزشی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری

pdfبرنامه ی آموزشی دوره ی کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل

pdfبرنامه ی آموزشی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

pdfبرنامه ی آموزشی دوره کارشناسی پیوسته ی بهداشت عمومی

 

شناسنامه دروس پزشکی

docشناسنامه درس گوارش

docشناسنامه درس قلب و گردش خون

docشناسنامه درس بینایی و شنوایی

docشناسنامه درس تنفس

docشناسنامه درس غدد

docشناسنامه درس اعصاب

docشناسنامه درس ادراری

docشناسنامه درس تولید مثلی

docشناسنامه درس سر و گردن

docشناسنامه درس مقدمات علوم تشریح

docشناسنامه درس علوم تشریح عملی 1

 docشناسنامه علوم تشریح عملی 2

docشناسنامه درس علوم تشریح عملی 3

docشناسنامه درس علوم تشریح عملی 4

docشناسنامه درس تشریح اسکلتی _ عضلانی