دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

امکانات آموزشی گروه آناتومی:

 

اسلايد و پروژكتور

ويدئو پروژكتور

ويدئو سي دي مي باشد.

 

 آزمایشگاه های گروه:

 

آزمايشگاه بافت شناسي:

pdfbiological microscope (BM 22h)    

pdfbiological microscope (CX-23 ELD) 

pdfbiological microscope (CX22)

pdfدستور العمل فنی میکروسکوپ

آزمایشگاه آماده سازی لام های بافت شناسی

pdfmicrotom

pdfparafin bath

pdfparafin dispenser

pdfslide protection

pdfslide warmer

pdfwater bath

آزمايشگاه كشت سلول هاي بنيادي و طب ترميمي

pdflaminar

pdfmini centrifuge

pdfcentrifuge

pdfInvert microscope

pdfbinocular stereo microscope

pdfاستابلایزر

pdfانکوباتور CO2

آزمايشگاه تشريح         

                                       

                                                                           سردخانه ی جسد                                                                                                                   حوضچه ی جسد

sard khanehozche  

 

سالن مولاژ  

      molaj1molaj2molaj3molaj4

pdf قوانین سالن مولاژ