دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

مدیر گروه: دکتر آوا سلطانی حکمت

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : فیزیولوژی دانشکده پزشکی

ایمیل :