دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دكتر کاظم جوانمردی

مدیر تحصیلات تکمیلی 

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

pdfcv

2

 

دكتر آوا سلطانی حکمت

مدیر گروه فیزیولوژی 

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

pdfcv

3

 

دكتر منظربانو شجاعی فرد

هیات علمی

دانشیار 

دکترای تخصصی فیزیولوژی

pdfcv

4

  دکتر هیوا علی پناه  هیات علمی   استادیار دکترای تخصصی فیزیولوژی  pdfcv