دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تخصصی و درجه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

الهام پی سپار

کارشناس آزمایشگاه 

تدریس فیزیولوژی

کارشناس بخش فیزیولوژی

كارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی

246

2

سحر جوکاری

 

کارشناس دفتر فیزیولوژی

 

کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

246