دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نشانی : فسا میدان این سینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی- ساختمان جدید- طبقه دوم گروه فیزیولوژی

071-53350944-6 : تلفن 

246 : داخلی