دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

وسایل موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی 

ست آپ های پژوهشی بخش فیزیولوژی