دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 M H Meshkibaf.14

مدیر گروه

دکتر محمدحسن مشکی باف

مرتبه دانشگاهی

دانشیار

تلفن

07153350994-6

آدرس ایمیل