دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

پیوست ها:

برنامه کلاسی ترم دوم 97-98.docx حجم فایل:17.07 کیلوبایت
امتحانات عمومي.docx حجم فایل:15.72 کیلوبایت
روش های آزمایشگاهی.docx حجم فایل:14.94 کیلوبایت
برنامه امتحاني پايان ترم نيمسال دوم 98.docx حجم فایل:16.28 کیلوبایت
امتحان سالن مجازي.docx حجم فایل:20.13 کیلوبایت
برنامه هفتگی.docx حجم فایل:15.52 کیلوبایت
برنامه بیوشیمی دیسیپلین 97.docx حجم فایل:13.77 کیلوبایت
اتاق عمل.doc حجم فایل:40.50 کیلوبایت
برنامه درس هورمون شناسي دانشجويان علوم آزمايشگاهي 90 .doc حجم فایل:41.50 کیلوبایت
بیوشیمی عمومی علوم 97.docx حجم فایل:13.68 کیلوبایت
بیوشیمی بافت.doc حجم فایل:48.50 کیلوبایت
بهداشت.docx حجم فایل:14.55 کیلوبایت
روش های آزمایشگاهی.docx حجم فایل:14.75 کیلوبایت
غشا ارشد.doc حجم فایل:42.50 کیلوبایت
لیست مسئول درس های ترم دوم 98-97.docx حجم فایل:12.89 کیلوبایت
هوشبری.docx حجم فایل:14.65 کیلوبایت
آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین پزشک گروه D 97 - Copy.docx حجم فایل:12.95 کیلوبایت
آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین پزشک گروه C 97 - Copy.docx حجم فایل:13.03 کیلوبایت
آزمایشگاه هورمون علوم 95 .docx حجم فایل:12.74 کیلوبایت
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی علوم 97.docx حجم فایل:13.73 کیلوبایت
آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین پزشک گروه A 97.docx حجم فایل:12.80 کیلوبایت
آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین پزشک گروه B 97 - Copy.docx حجم فایل:13.19 کیلوبایت
طرح درس بیوشیمی کلیه.doc حجم فایل:100.00 کیلوبایت
طرح درس بیوشیمی سلولی-مولکولی پزشکی.doc حجم فایل:130.50 کیلوبایت
طرح درس غدد پزشکی1.doc حجم فایل:119.00 کیلوبایت