دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه های کلاسی ترم اول 99-98

برنامه هفتگی ترم 1 سال 97-98.pdf

بیوشیمی سلولی - ملکولی ساختمانبرنامه.pdf

بیوشیمی پزشکی 1 علوم آزمایشگاهی.pdf

بیوشیمی پزشکی 2 علوم آزمایشگاهی.pdf

بیوشیمی پرستاری.pdf

آزمایشگاه بیوشیمی سلولی پزشکی 98.pdf

برنامه ازمايشگاه علوم 97.pdf

برنامه آزمایشگاه بيوشیمی دانشجویان پرستاري 98.pdf

برنامه آزمايشگاه بيوشيمي دانشجويان علوم 96.pdf

شیمی عمومی 98.pdf

 

طرح دروس پزشکی

طرح درس بیوشیمی دیسیپلین.pdf

طرح درس بیوشیمی سلولی-مولکولی پزشکی.pdf

طرح درس بیوشیمی کلیه.pdf

طرح درس غدد پزشکی1.pdf

 

شناسنامه دروس پزشکی

شناسنامه درس بيوشيمي ديسيپلين 1.pdf

 شناسنامه کامل بیوشیمی سلولي-مولکولی عملی.pdf

شناسنامه کامل بیوشیمی دیسيپلين عملی 1.pdf

شناسنامه کامل بیوشیمی سلولي-مولکولی عملی.pdf

urinaryyy.pdf

فرم شناسنامه درس غدد-.pdf

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98

تقویم آموزشی.pdf