دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

M H Meshkibaf.14.jpg 

محمدحسن مشکی باف

عضو هئیت علمی و مدیر گروه

دانشیار

دکترای بیوشیمی بالینی

CV Dr. Meshkibaf final.pdf 

 

2

Behnoosh_Miladpoor2.jpg 

 بهنوش میلادپور

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

Curriculum vitae 1 miladpour.pdf 

 

3

Dr.movahedi.jpg 

بهرام موحدی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

cv Dr.movahedi.pdf 

 

4

 

سام نوروزی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی