دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

محمدحسن مشکی باف

عضو هئیت علمی و مدیر گروه

دانشیار

دکترای بیوشیمی بالینی

   

2

 

بهرام موحدی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

   

3

 

بهنوش میلادپور

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

   

4

 

سام نوروزی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی