دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی فسا از سال 1393 در رشته بيوشيمی بالينی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذيرد. روند پذیرش دانشجویان ارشد در این رشته در دانشکده پزشکی فسا به صورت  زیر است

1393 1394 1395 1396 1397 سال پذیرش
4 6 4 5 3 تعداد دانشجو