دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف             نام و نام خانوادگی           عکس                 سمت                       مرتبه علمی                   رشته تخصصی و درجه علمی               رزومه                      پست الکترونیک

1                  علیرضا توسلی                                   مدیر گروه                      استادیار                           متخصص پاتولوژی

2                   مریم مقبول                                      هیات علمی                     استادیار                            متخصص پاتولوژی                

3                   فاطمه خواجه                                    هیات علمی                     استادیار                            متخصص پاتولوژی

4                   محمد قربانی                                    هیات علمی                                                               phd هماتولوژی