دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

فارس- فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- دانشکده پزشکی- طبقه دوم- بخش پاتولوژی

 

تلفن: 07153350994