دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

برنامه هفتگی بخش ایمنی شناسی

برنامه هفتگی آزمایشگاه ایمنی شناسی