دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

مقررات جلسات آزمایشگاه ایمنی شناسی :

  • در هر جلسه آزمایشگاه به همراه داشتن گزارش کار هفته قبل الزامی است و گزارش کار می بایست بر اساس روش نگارش اعلام شده از سوی گروه تهیه شود. فرم گزارش کار در  سایت  گروه ایمونولوژی قرار داده شده است. حداقل 2 نمره از  20نمره درس آزمایشگاه به گزارش کار مناسب اختصاص داده شده است.
  • رعایت  نظـم، سـکوت و رعایت نکات ایمنی در طول برگـزاري کلاس الزامیست . دو  نمره از 20 نمره آزمایشگاه به انضباط کلاسی اختصاص داده شده است.
  • در صورت غیبت بیش از یک جلسه در کلاس عملی (به هـر دلیلـی)، دانشـجو از حضـور در کلاس هاي بعدي محروم و حق شرکت در امتحان را نخواهد داشت.
  • حضور به موقع دانشجو در کلاس عملی الزامی است و هر گونـه غیبـت موجـه یـا تـأخیر در کلاس هاي عملی، منجر به کسر نمره این درس خواهد شد.
  • توصــیه مــی گــردد نســبت بــه حفــظ وســایل آزمایشــگاه کوشش نمایید، در غیر این صورت با این افراد برابـر مقـررات رفتـار خواهد شد.
  • در هنگام ورود به آزمایشگاه، به همراه داشتن روپوش سفید استاندارد، کاغذ و خودکار و ماژیک الزامی است.