دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

طرح درس گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره و طرح درس واحدهای آموزشی اساتید گروه پزشکی اجتماعی رشته تحصیلی واحد درسي طرح دوره و طرح درس پزشکی كارآموزي بهداشت کارورزی بهداشت  پزشكي اجتماعي 1   پزشكي اجتماعي 2   پزشكي اجتماعي 3   پزشكي اجتماعي ...

Log Book و زمانبندی هر دوره دانشجویان پزشکی

Log Book  و زمانبندی هر دوره دانشجویان پزشکی                      Log Book کارآموزان بهداشت گروه پزشکی اجتماعی   karamozi farvardin mah 96.pdf      karvarzi  ordibehesht 96.pdf   karamozi  ordibehesht 96.pdf  karamozi aban mah 1396.pdf    karamozi azar mah 1396.pdf karamozi bahman mah 96.pdf ...

معرفی گروه پزشکی اجتماعی

معرفی گروه پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی شاخه­ ای تخصصی در علوم پزشکی است که به درک تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر حالات مرتبط با سلامت و بهبود شرایط منجر به سلامت جامعه می‌پردازد. پس از وقوع انقلاب صنعتی و توسعه روز افزون شهرنشینی مشکلات سلامتی جدیدی دامن­ گیر جوامع شد و مداخله ...

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه پزشکی اجتماعی: دکتر فرهود نیکویی   اعضای گروه پزشکی اجتماعی: محمد مهدی نقی زاده جهرمی  (هیئت علمی) پژمان باقری  (هیئت علمی) سعیده زارعی  (کارشناس گروه)