دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

مدیر گروه پزشکی اجتماعی:

دکتر فرهود نیکویی

 

اعضای گروه پزشکی اجتماعی:

محمد مهدی نقی زاده جهرمی  (هیئت علمی)
پژمان باقری  (هیئت علمی)
سعیده زارعی  (کارشناس گروه)