دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

طرح دوره و طرح درس واحدهای آموزشی اساتید گروه پزشکی اجتماعی
رشته تحصیلی واحد درسي طرح دوره و طرح درس
پزشکی كارآموزي بهداشت download
کارورزی بهداشت  download
پزشكي اجتماعي 1  pdf
پزشكي اجتماعي 2  pdf
پزشكي اجتماعي 3  pdf
پزشكي اجتماعي 4  pdf
بهداشت عمومي اصول اپيدميولوژي  pdf
اپیدمیولوژی بیماری های واگیر pdf
آمار حیاتی 1  pdf
پرستاري اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها  pdf
آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق در پرستاری  pdf
علوم آزمايشگاهي بهداشت عمومي و اپيدميولوژي  pdf
آمار حیاتی  pdf
اتاق عمل روش تحقيق در اتاق عمل  pdf
آمار حیاتی مقدماتی  pdf
هوشبری آمار زیستی و روش تحقیق  pdf