دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه تغذیه

درباره گروه

درباره گروه   در دهه های اخیر با وجود آمار فزاینده بیماری های غیر واگیر و نقش شناخته شده تغذیه در اینگونه بیماریها, علم تغذیه اهمیت ویژه ای پیدا نموده است.  همچنین بیمارستانها عمدتا درگیر بیماریهای مرتبط تغذیه بخصوص در مبحث بیماری های غیرواگیر می باشند. کشور ما ...