دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه زیست فن آوری

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 سهراب نجفی پور  مدیر گروه
 استادیار
 ویروس شناسی  

2

اکبر فرجاد فر عضو هیات علمی  استادیار  بیوتکنولوژی پزشکی  pdfcv   Farjad

3

 علی قنبری اسد  عضوهیات علمی  استادیار  بیوتکنولوژی پزشکی  pdfcv  

5

drmahmody  شیرین محمودی  عضوهیات علمی  استادیار  بیوتکنولوژی پزشکی pdfcv  

6

7

8

9

10