دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

حوضچه نگهداری جسد

سردخانه

نکات ایمنی کار با فرمالین.pdf