دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

P1290750.JPG

jpg2

jpg3

P1290738.JPG

قوانین استفاده از سالن مولاژ