دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

مدیر گروه:

دکتر محمد ابراهیم آستانه                                         

 اعضای هیئت علمی:

دکتر مجید نقدی                                                            

دکتر زهره ماکولاتی