دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

nursing.pdf                                   

emergency medical services.pdf        

anesthesiology.pdf                                   

operation room.pdf                                              

labratory science.pdf                      

MD.pdf                                            

public health