دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

 

 

دکتر محمد ابراهیم آستانه مدیر گروه
دکتر مجید نقدی هیئت علمی
دکتر زهره ماکولاتی  هیئت علمی
دکتر مریم فرهمند  
دکتر اعظم سلیمانی