دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

گروه آموزشی بیوشیمی بالینی در طبقه اول دانشکده پزشکی  قرار دارد.  در این گـروه دروس بیوشیمی ( تئوری و عملی ) به  دانشجـویان پزشکی و رشته های وابسته مانند : پرستاری، علوم آزمایشـگاهی، اتاق عمل، بهداشت، هوشبری و  دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی شامل کارشنـاسی ارشد تـدریس می گردد