دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

تاریخ دفاع از پروپوزال پایان نامه:

 

1-    28/7/94

خانم مهسا ملک نیا ساعت 10:30- 10

خانم ناهید زارع 11- 10:30

صبح

2-   5/8/94

خانم زهره مرادیان فر 10:30- 10

خانم سمیه موسی زاده 11- 10:30

صبح

سالن تحصیلات تکمیلی