دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

docنمرات آزمون پایان ترم شیمی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 94

jpg نمرات آزمون مبحث هم و پورفیرین دانشجویان علوم آزمایشگاهی 93

jpgنمرات مبحث کلینیکال آنزیمولوژی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 93 از 12 نمره

jpgنمره امتحان آنزیم شناسی دانشجویان پزشکی گروه ب از 12 نمره

docنمرات آزمون پایان ترم آزمایشگاه بیوشیمی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 93

docنمرات آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 94

docنمرات آزمون میان ترم شیمی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 94

jpgآزمون مبحث هموگلوبینوپاتی علوم 92

jpgنمرات مبحث غشا دانشجویان علوم 93

jpg نمرات میان ترم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از 33 نمره

jpgنمرات آزمون مبحث اسید آمینه علوم  93 از 15 نمره

jpgنمرات ميان ترم علوم 93 مبحث متابوليسم ليپيدها و بيوانرژي

jpgآزمون مبحث پنتوز فسفات علوم 92

jpgنمرات آزمون بیوشیمی عمومی مبحث کربوهیدرات دانشجویان پرستاری 94

jpgنمرات آزمون بیوشیمی عمومی مبحث کربوهیدرات دانشجویان پرستاری 94

jpgنمرات آزمون پايان ترم آزمايشگاه بيوشيمي عمومي پرستاري ورودي 94

jpgنمرات آزمون پايان ترم آزمايشگاه بيوشيمي عمومي پرستاري ورودي 94

jpgنمرات علوم آزمایشگاهی 92

jpgنمرات آزمون ساختار کربوهیدرات (پزشکی گروه ب ورودی 94 از 12 نمره)

jpgنمرات امتحان دانشجويان علوم 92