دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی

 

طرح درس

نیمسال: اولسال تحصیلی 96-95                    گروه آموزشی:علوم آزمایشگاهی

نام درس:کنترل کیفی ازمایشگاه                     مدرسین: دکتر توسلی

تعداد واحد: 1واحد تئوری                    مسئول درس:دکتر توسلی

فراگیران:دانشجویان علوم آزمایشگاهی             زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 10-8

مقطع تحصیلی:کارشناسی ناپیوسته                  محل تشکیل کلاس: کلاس اندیشه 1

**********************************************************************

مقدمه و معرفی درس :

   تضمين کیفیت در آزمایشگاه پزشکی عبارتست از اعمال روشهای مختلف آماری، علمی و نظارتی در جهت نیل به حداکثر صحت و دقت نتایج تستها و به حداقل رسانیدن خطاها.

 

هدف کلی :

آموزش اصول کلی کنترل کیفیت در آزمایشگاه، روشهای انجام آنها و نظارت بر کلیه تستها به نحوی که کارشناس علوم آزمایشگاهی بتواند از صحت و دقت آزمایشات بالینی اطمینان حاصل نماید و در مدیریت کیفی آزمایشگاه به مسئول فنی کمک نماید.

 

اهداف ویژه رفتاری ( SOB) :

دانشجو باید قادر باشد در پایان کلاس :

1- شناخت کلی از روشهای مختلف کنترل کیفی داخلی و خارجی در آزمایشگاه داشته باشد.

2- از تستهای آماری مرتبط با کنترل کیفی بطور صحیح استفاده کند و نتایج ارسالی از آزمایشگاههای رفرانس کشور را تفسیر نماید.

3- روشهای کنترل دستگاههای مختلف آزمایشگاهی و مواد و ریجنت های مورد استفاده در تمام بخش های آزمایشگاه را بیان کند.

4- منابع مطالعه در این شاخه علمی را نام ببرد.

 

استراتژی آموزشی ( روش تدریس ) :

1- سخنرانی در کلاس

2- نمایش پاورپوینت (ویدئو پروجكشن)

3- پرسش و پاسخ

4- مطالعه قبلی توسط دانشجو

 

وسایل مورد نیاز برای تدریس (وسایل سمعی وبصری ) :

1- رايانه

2- ویدئو پروژکتور

3- وایت بورد

4- ما‍ژيك وايت بورد

 

روش ارزشیابی :

1-امتحان پایان ترم

2- حضور و غیاب در کلاس

3- ارائه ی کنفرانس در کلاس

منابع :

1- کتاب (تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی) تألیف دکتر سیما ذوالفقاری

2- کتاب (کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی) تألیف دکتر وحید سمنانی، دکتر افشین مرادی و دکتر محمدرضا جلالی ندوشن.

3- کتاب (اصول کنترل کیفی و تضمین کیفیت) نوشته زهرا خاتمی

4- بخش کنترل کیفی در جلد اول کتاب (تجهیزات آزمایشگاهی و فراورده های تشخیصی)، گردآوری توسط دکتر حمیدرضا سقاء و دیگران.

5. Clinical Diagnosis & Management by Laboratory Methods (Henry), Latest edition.

6. Basic Quality Assurance Practices for Clinical Laboratories. (Stewart), Lippincott, Latest edition.

7. Textbook of Clinical Biochemistry (Tietz), Latest edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی

برنامه زمانبندی و اجرای طرح درس

 

گروه:علوم آزمایشگاهی                                      نیمسال: اول سال تحصیلی96-95

اسم درس: تضمين کیفیت آزمايشگاه                       تعداد واحد:1 واحد تئوری                                  

مسئول درس: دکتر توسلی                                 مدرسین: دکتر توسلی

زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 10-8

مقطع تحصیلی:کارشناسی علوم آزمایشگاهی     محل تشکیل کلاس: کلاس اندیشه 1

 

ردیف تاریخ موضوع تدریس کننده
1 17/11/95 کلیات تضمین کیفیت، تعاریف و اصلاحات دکتر توسلی
2 24/11/95 مباحث آماری مرتبط با کنترل کیفیت دکتر توسلی
3 1/12/95 روشهای کنترل کیفیت داخلی و خارجی دکتر توسلی
4 8/12/95 آزمایشگاههای رفرانس کشوری و استانداردهای بین المللی دکتر توسلی
5 15/12/95 کنترل متغیرهای Pre-analytical دکتر توسلی
6 22/12/95 کنترل کیفیت لوازم شیشه ای و پلاستیکی، هود، شستشوی وسایل، سانتریفوژ، وسایل گرمایشی و سرمایشی، ترازو،استریلیزاسیون دکتر توسلی
7 کنترل کیفیت در شیمی بالینی، بویژه آب، استانداردها، سمپلر، فتومتر دکتر توسلی
8 کنترل کیفیت در میکروب شناسی دکتر توسلی