دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

مدیر گروه بیوشیمی:

دکتر محمد حسن مشکی باف

 

اعضای هیات علمی گروه بیو شیمی: