دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

طرح درس بیوشیمی پزشکی (1) دانشجویان پزشکی    

طرح درس بیوشیمی پزشکی (2) دانشجویان پزشکی       

طرح درس بیوشیمی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  

طرح درس بیوشیمی دانشجویان کارشناسی هوشبری      

طرح درس تغذیه دانشجویان پزشکی   

طرح درس تغذیه دانشجویان پرستاری