دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

M H Meshkibaf.14

 

:مدیر گروه

دکتر محمدحسن مشکی باف

:مرتبه دانشگاهی

دانشیار

:تلفن

53350994-6