دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی یک شاخه در علوم پایه ی پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه ی علوم فیزیک را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی می کند. گروه فیزیک پزشکی از سال 1378 در دانشکده پزشکی فسا شروع به کار نموده است که تنها عضو هیئت علمی این گروه آقای دکتر غلامحسن حدادی بوده است. در سال 389 آقای مهندس مجتبی وردیان، به عنوان عضو هیئت علمی، نیز به این گروه پیوسته است. آزمایشگاه فیزیک این گروه که توانایی انجام آزمایش های نور و الکتریسیته را دارد، در سال 1392 به طور کامل تکمیل یافته است. از پاییز 1393 نیز خانم قنبری به عنوان کارشناس آزمایشگاه فیزیک به این گروه اضافه گردیده است.
این گروه در حال حاضر به گروه های آموزشی پزشکی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری و بهداشت عمومی در این دانشگاه ارائه ی خدمت می نماید. آزمایشگاه فیزیک نیز مورد استفاده ی دانشجویان پزشکی و علوم آزمایشگاهی است.