دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

 مدیر گروه فیزیک پزشکی:

مهندس مجتبی وردیان

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیک پزشکی: