دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

فعالیت های پژوهشی جناب آقای دکتر حدادی
فعاليت هاي پژوهشي جناب آقای مهندس وردیان