دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی میکروب شناسی

مدیر گروه میکروب شناسی:

دکتر سهراب نجفی پور

 

اعضای هیات علمی گروه میکروب شناسی: