دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی میکروب شناسی

دانشجویان دارای واحد آزمایشگاه در گروه میکروب شناسی موظف هستند که فرم گزارش کار را در قسمت پائین همین صفحه دریافت و پرینت نموده و پس از هر جلسه آزمایشگاه، آن را کامل کرده و تحویل دهند، به گزارش کاری نمره تعلق می گیرد که بر طبق دستور العمل ذکر شده نوشته شود.