دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی میکروب شناسی

سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته پزشكي  دانلود
pdfسيلابس درس باكتري شناسي رشته پزشكي
سیلابس درس ویروس شناسی رشته پزشکی  
docسیلابس درس ایمنی شناسی رشته پزشکی  
سیلابس درس انگل شناسی و قارچ شناسی رشته پزشکی  

 

سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته علوم آزمايشگاهي  دانلود
pdfسيلابس درس باكتري شناسي 1 و 2 رشته علوم آزمايشگاهي  
سیلابس درس ویروس شناسی رشته علوم آزمايشگاهي  
docسیلابس درس ایمنی شناسی رشته علوم آزمايشگاهي  
سیلابس درس تك ياخته و كرم شناسي رشته علوم آزمايشگاهي  
سيلابس درس قارچ شناسی رشته علوم آزمايشگاهي  

 

سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته پرستاري  دانلود
 سیلابس درس قارچ شناسی پزشکی
docسیلابس درس ایمنی شناسی رشته پرستاري  
سیلابس درس انگل شناسی و قارچ شناسی رشته پرستاری  

 

سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته اتاق عمل  دانلود
docسيلابس درس ميكروب شناسي و انگل شناسي رشته اتاق عمل  
docسیلابس درس ایمنی شناسی رشته اتاق عمل  

 

سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته هوشبري  دانلود
docسیلابس درس میکروب شناسی و استريليزاسيون رشته هوشبري  
docسیلابس درس ایمنی شناسی رشته هوشبري

 

 

  سیلابس درس قارچ شناسی پزشکی تمامی رشته ها               دانلود              
سیلابس درس قارچ شناسی پزشکی .pdf  
 
 
سيلابس دروس  گروه ميكروب شناسي رشته بهداشت عمومي  دانلود
docسیلابس درس میکروب شناسی 1 و 2 رشته بهداشت عمومي