دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی میکروب شناسی

برنامه دروس تئوري نيمسال اول تحصيلي94-93 گروه ميكروب شناسي

pdfبرنامه دروس عملي (آ‍زمايشگاه) نيمسال اول سال تحصيلي 96-95گروه ميكروب شناسي